หมวดหมู่: คอรัปชั่น

1aaaCP20


เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด จัดอบรมผู้บริหาร พนักงาน 'ซีพี ร่วมต้านคอร์รัปชัน ป้องกันทุจริต'สอดคล้องนโยบายการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ชูความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสากล

     เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดอบรมหัวข้อ'ซีพี ร่วมต้านคอร์รัปชัน ป้องกันทุจริต' โดยมี นายนพปฎล เดชอุดม รองประธาน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และกรณีศึกษา และ นางรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติการให้ รับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจเข้าใจถึงความสำคัญและแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนด รวมถึงทราบนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ ห้อง 1111 AB อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11

    นายนพปฏล เดชอุดม รองประธาน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า การอบรม “ซีพี ร่วมต้านคอร์รัปชัน ป้องกันทุจริต” ให้กับพนักงานในวันนี้ ถือเป็นครั้งแรกของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม ที่รวมพลังขับเคลื่อนการต่อต้านสุจริตอย่างจริงจัง เนื่องจากเครือฯ ตระหนักว่า คอร์รัปชันเป็น “โรคร้าย” ของสังคม ที่บั่นทอนความก้าวหน้า ดังนั้น การรวมตัวในวันนี้ จึงเป็นสัญญาณที่ดี ที่พนักงานซีพีทุกคน จะลุกขึ้นมาช่วยรณรงค์และต่อต้าน พร้อมกับขยายแนวร่วมไปยังภาคส่วนอื่นๆ เพื่อสร้างสังคมและประเทศของเราให้ใสสะอาดมากขึ้น

     ทั้งนี้ การจัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคคลากรของเครือฯ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหารและบุคคลากรของบริษัทนำไปปฏิบัติ ตลอดจนสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบ ซึ่งจะนำไปสู่การสนับสนุนและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร โดยจะร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าเป็นการคอร์รัปชัน และแจ้งเบาะแสไปยังช่องทางตามที่บริษัทกำหนดได้ เพื่อให้องค์กรมีมาตรฐานจรรยาบรรณธุรกิจระดับสากล

 

Click Donate Support Web  BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

f1 728x90 ru

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!