หมวดหมู่: กรมบัญชีกลาง

1a4APAIS

กรมบัญชีกลาง พลิกโฉม!! เปลี่ยนรูปแบบการแจ้งข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ผ่านระบบ Public Accountants Information System : PAIS

     นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ เพื่อไห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการแจ้งข้อมูลผู้ทำบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลด้านบัญชี และผู้ทำบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทำบัญชีจากเดิม มาเป็นการแจ้งผ่านระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ หรือ Public Accountants Information System : PAIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1.      กรณีที่หน่วยงานของรัฐแจ้งข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางแล้ว ให้ผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลผ่านระบบ PAIS เพื่อยืนยันข้อมูล ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
  2. กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้แจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือกรณีที่กรมบัญชีกลางคืนแบบแจ้งฯ แก่หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของรัฐประสงค์แจ้งข้อมูลต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางใหม่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

    2.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดให้มีผู้ทำบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลด้านบัญชี จำนวน 1 คน (สำหรับหน่วยงานของรัฐทุกประเภท) และผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน 1 คน (สำหรับหน่วยงานของรัฐประเภท ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และให้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

   2.2 ให้ผู้ทำบัญชีตามข้อ 2.1 ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลพร้อมทั้งสำเนาหลักฐานการศึกษา (ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา) ที่ตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐแล้ว และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ลงทะเบียนเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล ผ่านระบบ PAIS

   2.3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งเฉพาะ แบบ บก. 1 หรือ แบบ บก. 2 แล้วแต่กรณี จากระบบ PAIS ที่มีการลงนามในแบบดังกล่าวของผู้ทำบัญชีและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้กรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลางจะพิจารณาการเป็นผู้ทำบัญชีพร้อมทั้งแจ้งผลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของรัฐทราบ ผ่านระบบ PAIS ต่อไป

   “การเปลี่ยนรูปแบบการแจ้งข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการมีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และเป็นนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานด้านการบัญชีภาครัฐ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่แจ้งไว้หรือยกเลิกการเป็นผู้ทำบัญชีดังกล่าวข้างต้น ให้หน่วยงานของร้ฐแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้ทำบัญชีต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่แจ้งไว้ต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางหรือยกเลิกการเป็นผู้ทำบัญชี แล้วแต่กรณี โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบ PAIS หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โทร 0 217 7000 ต่อ 4648 4846 6501 ในวัน เวลา ราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!