หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวง พ.ศ. ….

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของกระทรวงพลังงานและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้
          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
          1. กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
          2. กำหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทานเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
          3. กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการใดๆ ในเขตทางหลวงก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับที่ไม่ได้ชำระค่าใช้เขตทางหลวง หรือได้ชำระค่าใช้เขตทางหลวง แต่ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องมาชำระค่าใช้เขตทางหลวงตามอัตราที่กำหนด นับแต่วันที่กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป หากไม่นำมาชำระภายในกำหนด ให้ผู้อำนวยการทางหลวงมีหนังสือเพิกถอนการอนุญาต
          กำหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน ดังนี้

 

9363


หมายเหตุ
          1. ในการคิดค่าใช้เขตทางหลวง เศษของตารางเมตร เมตร หรือกิโลเมตร ให้ถือเป็นหน่วยเต็ม
          2. การจัดเก็บค่าใช้เขตทางหลวงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
              2.1 กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้บริการได้โดยไม่ถูกเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการ ให้ชำระค่าใช้เขตทางหลวงในอัตรา 500 บาท ต่อการอนุญาต 1 ครั้ง
              2.2 กิจกรรมเพื่อให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน หมายถึง กิจกรรมที่ให้บริการสาธารณะ ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้บริการได้โดยถูกเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการให้จัดเก็บร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนด
              2.3 กิจกรรมเพื่อมุ่งหวังประโยชน์ทางธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมที่แสวงหากำไรหรือเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ขออนุญาต ให้จัดเก็บตามอัตราที่กำหนด
          3. กิจกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ให้ชำระค่าใช้เขตทางหลวงในอัตรา 500 บาท ต่อการอนุญาต 1 ครั้ง

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 กันยายน 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396


A9363

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!