หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copy


สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติเสนอสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประธานกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ (ประธานกรรมการฯ) ต่อไป

          สาระสำคัญของเรื่อง

          ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

          1. ข้อสั่งการของประธานกรรมการฯ 

                 1.1 มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน (รง.) เร่งรัดปรับปรุงบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างประเทศไทย (ไทย) กับประเทศคู่ภาคี (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ในประเด็นแรงงานต่างด้าวภาคเกษตรและรายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป

                 1.2 มอบหมายให้ รง. รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน ด้านแรงงานต่างด้าวภาคเกษตร พร้อมทั้งจัดส่งรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน ด้านแรงงานต่างด้าวภาคเกษตร (ฉบับปรับปรุง) (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อจะได้พิจารณาร่วมกันต่อไป [สศก. แจ้งว่า อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ รง. ดำเนินการดังกล่าว

          2. (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสับปะรด .. 2564 - 2565 ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ และให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และรายงานผลปฏิบัติงานให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสับปะรดทราบทุกรายไตรมาส ทั้งนี้ ประธานกรรมการฯ มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องนำหลักการเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าจากทุกส่วนของสับปะรดและสิ่งเหลือใช้ ไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

          3. แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ที่ประชุม มีมติ ดังนี้ (1) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 โดยใช้กลไกคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดและคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) (2) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดในแหล่งผลิตสับปะรดให้ เร่งแก้ไขปัญหาผลผลิต โดยกำหนดเป็นมาตรการเชิงรุกให้เห็นผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรมและรายงานให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบทุกไตรมาสเพื่อเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป และ (3) เชิญผู้แทนโรงงานแปรรูปสับปะรดและผู้แทนชาวไร่สับปะรดหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายสับปะรดโรงงาน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 7 กันยายน 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9220

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!