หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copy copy


ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง .. ….

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง .. …. ตามที่สำนักงานศาลปกครอง (ศป.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมและสำนักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ ศป. รับความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาที่ ศป. เสนอ เป็นการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง .. 2544 ทั้งฉบับ และกำหนดขึ้นใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินให้แก่พยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญ กำหนดอัตราค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พักของพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งกำหนดให้ศาลปกครองจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติบุคคล หรือบุคคล ซึ่งคณะกรรมการบริหารศาลปกครองได้เห็นชอบด้วยแล้ว

          สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 

          1. กำหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของ ศาลปกครอง .. 2544 

          2. กำหนดบทนิยามคำว่าศาล” “ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่น” 

          3. กำหนดให้พยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลเรียกมาให้ถ้อยคำหรือทำความเห็น ซึ่งมิใช่พยานที่คู่กรณีอ้าง มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กำหนด

          4. กำหนดให้การจ่ายเงินให้แก่พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณและให้จ่ายเมื่อพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้น หรือเมื่อได้มาตามคำสั่งของศาลในแต่ละครั้ง แล้วแต่กรณี และในกรณีที่พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลเรียกมา แต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้เป็นความผิดของผู้นั้น ให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นแก่พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่มาศาลได้ สำหรับวิธีการเบิกจ่าย หลักฐาน และเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (..ศป.) ว่าด้วยการเงิน

          5. กำหนดให้ประธานศาลปกครองสูงสุดอาจกำหนดแนวปฏิบัติของศาลในการกำหนดค่าป่วย การ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญได้

          6. กำหนดอัตราค่าป่วยการพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญดังนี้

 

พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล

และพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง .. 2544

 

ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล

และพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง .. ….

1. ค่าป่วยการพยานบุคคล วันละไม่เกิน 300 บาท

 

พยานบุคคล ไม่เกินวันละ 1,000 บาท

2. ค่าป่วยการพยานผู้เชี่ยวชาญ วันละไม่เกิน 1,000 บาท

 

พยานผู้เชี่ยวชาญ

 

ขั้นต่ำครั้งละ 2,000 บาท

ขั้นสูงครั้งละ 20,000 บาท

3. ค่าป่วยการพยานผู้เชี่ยวชาญที่ทำเป็นรายงานการศึกษา การวิจัย หรือการตรวจสอบ ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อรายงานความเห็นหนึ่ง

 

พยานผู้เชี่ยวชาญ

 

ขั้นต่ำครั้งละ 3,000 บาท

ขั้นสูงครั้งละ 30,000 บาท

 

          7. กำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าที่พักพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญดังนี้

 

พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล

และพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง

.. 2544

 

ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล

และพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง .. ….

ค่าพาหนะเดินทางหรือค่าที่พักของพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญ รวมกันไม่เกินวันละ 1,000 บาท

 

พยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญ

 

1. ผู้ที่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยนั้น

 

2. บุคคลนอกจากข้อ 1

 

เบิกจ่ายได้โดยเทียบเท่ากับตำแหน่งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

 

          8. กำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติบุคคล หรือบุคคลใดๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์บุคคล เอกสาร วัตถุ สถานที่ การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ หรือการตรวจใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความจริง ความเห็นหรือรายงานความเห็น ดังนี้

 

พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล

และพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง

.. 2544

ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล

และพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง .. ….

 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์บุคคล เอกสาร วัตถุ สถานที่ การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ หรือการตรวจใดๆ

 

1. หน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง

 

2. นิติบุคคล หรือบุคคลใดๆ

เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ 1 ที่ตรวจพิสูจน์ในประเภทเดียวกัน ในกรณีจำเป็นที่จะต้องจ่ายเกินกว่านั้นหรือไม่มีอัตรานั้นเทียบเคียงให้อยู่ในดุลพินิจของศาล

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 7 กันยายน 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9224

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!