หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9


ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย .. ….

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย .. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

          ทั้งนี้ คค. เสนอว่า

          1. กรมทางหลวงได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - เอกชัย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจาก กรมทางหลวงได้รับงบประมาณประจำปี 2562 เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานโยธา โครงการทางยกระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วงบางขุนเทียน - เอกชัย ซึ่งลงทะเบียนชื่อและหมายเลขทางหลวงสายนี้ว่า ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอนทางยกระดับบางขุนเทียน - เอกชัย เพื่อให้เป็นทางเลือกของการเดินทางเชื่อมต่อการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายกรุงเทพมหานคร - ปากท่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทและแผนดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 20 ปี (.. 2560 - .. 2579) ซึ่งจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ผ่านท้องที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

          2. ลักษณะของโครงการ เป็นการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์โดยมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริเวณ กม. 11+959.904 (ทางหลวงหมายเลข 35) ในเขตพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และสิ้นสุดบริเวณ กม. 20+295.417 (ทางหลวงหมายเลข 35) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษ ขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ 3 ช่องจราจร) โครงสร้างทางยกระดับอยู่บนเกาะกลางของทางหลวงหมายเลข 35 มีจุดขึ้น - ลง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ด่านบางขุนเทียน ด่านพันท้ายนรสิงห์ และด่านมหาชัย 1 โดยเก็บค่าผ่านทางแบบคิดตามระยะทาง (ระบบปิด) ซึ่งกำหนดไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมตลอดแนวโครงการ

          3. ดังนั้น กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - เอกชัย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร และการขนส่งทางบก อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด

          4. กรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (E/A) และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน .. 2548 แล้ว ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นโดยรวมต่อโครงการมีประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว

          5. สำนักงบประมาณ (สงป.) แจ้งว่า จะจัดสรรงบประมาณให้กรมทางหลวงตามความจำเป็นและเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับแล้ว

          6. คค. ได้ดำเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ .. 2561 โดยจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างทางหลวงพิเศษสายดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ แผนบริหารจัดการ ประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ

          สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

          กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - เอกชัย

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 7 กันยายน 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9227

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!