หมวดหมู่: กรมสรรพากร

1AA1A3ARD5


สรรพากร เดินหน้าคว้ารางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งชาติ ย้ำจุดยืนองค์กรต้นแบบภาครัฐด้านเทคโนโลยี

     ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เข้ารับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภท องค์กรภาครัฐ ราชการ ประชาสังคม ระดับ รางวัลดีเด่น จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์

      ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัล ที่มอบให้แก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการโดยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่า ทั้งในเชิงพาณิชย์และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ กระบวนการ ไปจนถึงระดับโครงสร้าง ที่องค์กรได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของการเป็นองค์กรนวัตกรรมใน 8 มิติ ประกอบด้วย

  1. - มิติด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม (Innovation Strategy)สะท้อนการมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม ค่านิยมร่วม รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
  2. - มิติด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ (Business Focus) มุ่งเน้นด้านการวางแผนตลาดด้วยข้อมูลเชิงลึก การมีส่วนร่วมของลูกค้า และการกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ
  3. - มิติด้านบุคลากร (People) ประกอบด้วย การเป็นผู้นำนวัตกรรม การมีโครงสร้างองค์กร ที่สนับสนุนการเกิดนวัตกรรม และการมีผู้นำกิจกรรมนวัตกรรม
  4. - มิติด้านองค์ความรู้ (Knowledge) จะต้องมีในเรื่องของการสร้างความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  5. - มิติด้านวัฒนธรรม (Culture) จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจ การสร้างบรรยากาศนวัตกรรม ในที่ทำงานและมีการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน
  6. - มิติด้านทรัพยากร (Resource) จะต้องมีการจัดสรรทรัพยากร การสนับสนุนบุคลากร และการจัดการความเปลี่ยนแปลง
  7. - มิติด้านกระบวนการ (Process) จะต้องมีกระบวนการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเครือข่ายพันธมิตร และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
  8. - มิติด้านผลิตผล (Result) โดยมีผลผลิตทางนวัตกรรม มีการก่อให้เกิดรายได้จากนวัตกรรม และมีผลผลิตเชิงความรู้

     ทั้งนี้ 'รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ' หรือ National Innovation Awards นั้นถือได้ว่าเป็นรางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทย หรือองค์กรไทย ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ อย่างชัดเจน และเผยแพร่ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ สู่สาธารณะชนในวงกว้าง รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นชาติ แห่งนวัตกรรม”

      ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้มีการบริหารจัดการโดยการใช้องค์ความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อตอบสนองการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้กับพี่น้องประชาชน กรมสรรพากรเริ่มนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดทำกลยุทธ์ D2RIVE การใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ การวางกลยุทธ์การจัดเก็บรายได้ รวมถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ Design Thinking, Agile และ Hackathon มาใช้ในการพัฒนาต่อยอดจนทำให้เกิดรูปแบบการให้บริการที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว แก่พี่น้องประชาชน โดยนวัตกรรมต่างๆ เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรายได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความยั่งยืนสืบไป”

      ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161                      

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!