หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

10242 BAAC Thanarat


... เฟ้นหาชุมชนอุดมสุขยอดเยี่ยม ต้นแบบชุมชนแห่งการพัฒนา

         ... จัดประกวดชุมชนอุดมสุขยอดเยี่ยม ประจำปีบัญชี 2564 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับชุมชน โดยค้นหาจากชุมชนอุดมสุข ... กว่า 5,200 แห่ง ที่มีการพัฒนาที่โดดเด่น จังหวัดละ 1 ชุมชน มาคัดเหลือภาคละ 3 ชุมชน รวม 27 ชุมชน เพื่อชิงชัยในระดับประเทศ ลุ้นรางวัลชนะเลิศ มูลค่า 100,000 บาท และรางวัลอื่นๆ พร้อมโล่เกียรติยศ ติดตามรับชมผลงานชุมชนผู้เข้าประกวด 20 .. นี้

          นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) เปิดเผยว่า ... มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับสู่การเป็นชุมชนอุดมสุข โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ทั้งในด้านการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จนสามารถจัดทำแผนงานโครงการหรือแผนธุรกิจชุมชนได้ และเพื่อให้โครงการดังกล่าวปรากฏผลเป็นรูปธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีสู่สาธารณชน ... จึงได้จัดโครงการประกวดชุมชนอุดมสุขยอดเยี่ยม ประจำปีบัญชี 2564” เพื่อคัดเลือกชุมชนอุดมสุข ... จากทั่วประเทศ จำนวน 5,216 ชุมชน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่นๆ ในการปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนและ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง

          สำหรับคุณสมบัติของชุมชนที่เข้าประกวด ต้องเป็นชุมชนอุดมสุขที่มีผลประเมินอยู่ในระดับ A เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกและภาคีเครือข่าย มีการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งการตัดสินในระดับประเทศจะใช้เกณฑ์ ทั้งด้านการตลาด การจัดการความรู้ การพัฒนาต่อยอด การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และด้านธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ในการจัดประกวด แต่ละจังหวัดจะคัดเลือกชุมชนอุดมสุขดีเด่น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ชุมชน เพื่อนำมาประกวดในระดับภูมิภาค รวม 9 ภาค โดยคัดเลือกชุมชนดีเด่นภาคละ 3 ชุมชน รวม 27 ชุมชน จากนั้นนำมาคัดเลือกชุมชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ในรูปแบบ New normal โดยให้ชุมชนส่งรายละเอียดข้อมูลในการนำเสนอให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดชุมชนอุดมสุขพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประกวดชุมชนอุดมสุขเบื้องต้น และนัดหมายผู้นำชุมชน นำเสนอและ ตอบข้อซักถามผ่านระบบ VDO Conference ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 

          ในส่วนของชุมชนที่ชนะการประกวดในระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 70,000 บาท และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลระดับภูมิภาค รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศในทุกรางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1,120,000 บาท นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขามาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ คุณลดาวัลย์ คำภา ประธานคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจฐานราก ...

          ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ผู้แทนวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ ประกาศผลชุมชนผู้ชนะในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.baac.or.th

          นายธนารัตน์ กล่าวอีกว่า ... มุ่งหวังที่จะให้ชุมชนที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างของการพัฒนาให้กับชุมชนอื่นๆ อีกทั้งส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของชุมชนดีเด่นทั้ง 27 แห่งอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนให้ชุมชนนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพของคนในชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ตามแนวคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) ซึ่งประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ก่อให้เกิดธุรกิจในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของชุมชน (Gross Community Product : GCP) อันเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของความยั่งยืนต่อไป

 

A10242

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!