หมวดหมู่: เกษตร

1AAC1ดร.ทองเปลว กองจันทร์


ปลัดเกษตรฯ มอบโอวาทแก่ผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ภายใต้โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 38 เนื่องในโอกาสเสร็จสิ้นการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่น โดยเน้นย้ำให้นำความรู้และประสบการณ์กลับมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

     ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังอนุญาตให้ผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ภายใต้โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 38 เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเสร็จสิ้นการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่น และเดินทางกลับถึงประเทศไทย ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบออนไลน์ ว่า โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเกษตรกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น (JAEC) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council: JAEC) ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2526

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนเกษตรไทย ให้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำเกษตร โดยเรียนรู้จากการฝึกงานในฟาร์ม (on the job training) กับครอบครัวเกษตรกรในประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 11 เดือน โดยตั้งแต่ปี 2526 เป็นต้นมา มีผู้นำเยาวชนเกษตรไทยผ่านการฝึกอบรมจากโครงการดังกล่าว ทั้งสิ้น 38 รุ่น เป็นจำนวนกว่า 600 คน

     สำหรับโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเกษตรกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2563 (รุ่น 38) จำนวน 12 ราย ได้สำเสร็จการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น และได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 และขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้ารับการคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) โดยในวันนี้ ผู้นำเยาวชนเกษตรไทย รุ่นที่ 38 ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รายงานผลการฝึกอบรมและรับโอวาทจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก Mr. Ryoji SAKAMOTO Executive Director JAEC ผู้แทนจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทย ได้แก่ กรมกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมการเยี่ยมคารวะด้วย

     “ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการพัฒนาภาคการเกษตรเป็นอันดับต้น ๆ ในเอเชีย มีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย มีระบบบริหารจัดการการน้ำในการผลิตพืชที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยได้ นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่สังคม 5.0 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ด้านการเกษตรและอาหาร โดยให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ อาทิ การสร้างนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Smart Agriculture) การพัฒนาระบบปรับปรุงพันธุ์พืชอัจฉริยะ

     และความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงสายพันธุ์พืชใหม่ (Smart breeding)ฯลฯ ประกอบกับในปัจจุบัน โลกได้ให้ความสำคัญต่อระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ที่มีความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้การพัฒนาประเทศในอนาคตจะต้องมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ กับการปกป้อง อนุรักษ์ และเสริมสร้างระบบนิเวศ ทรัพยากรทางการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

     ทั้งนี้ ขอให้ผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ซึ่งถือว่าเป็น young smart farmer นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้กลับมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งถ่ายทอดให้กับชุมชนผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ ทาง social media และการปฏิบัติจริงกับเกษตรกรอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่ม young smart farmer ให้เป็นกำลังสำคัญแก่ประเทศชาติต่อไป”ปลัดเกษตรฯ กล่าว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!