หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copy


รายงานผลการปฎิบัติงานของเจ้าพนักงาน ... ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี .. 2557 และประจำปี .. 2558

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังนี้

          1. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ... ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี .. 2557 และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ... ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี .. 2558 รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

          2. เห็นชอบให้นำข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง เป็นข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีและนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

          สาระสำคัญของเรื่อง 

          รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ... ในการปราบปรามยาเสพติดประจำปี .. 2557 และประจำปี .. 2558 ประกอบด้วย ความเป็นมา อำนาจหน้าที่ และการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ... ในการปฏิบัติงาน การกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ... รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการจับกุมคดียาเสพติดภาพรวมทั่วประเทศ ประจำปี .. 2557 และประจำปี .. 2558 นอกจากนี้ ยังมีนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ซึ่งพบว่าเจ้าพนักงาน ... ที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละหน่วยงานยังขาดการบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ... อาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน รายละเอียด ดังนี้

          1. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ... ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี .. 2557

 

เรื่อง

 

รายละเอียด

ผลการจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศ

 

1. การจับกุมคดียาเสพติดภาพรวมทั่วประเทศ มีผลการจับกุม รวม 347,028 คดี ผู้ต้องหา 365,918 คน

2. จับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสำคัญ (ผลิต, นำเข้า, ส่งออก, จำหน่าย, ครอบครองเพื่อจำหน่าย) เป้าหมายร้อยละ 20 ของคดียาเสพติดทั่วประเทศ มีการจับกุม ได้จำนวน 67,507 คดี คิดเป็นร้อยละ 19.45 มีผู้ต้องหา 80,855 คน

3. ของกลางยาเสพติดที่จับกุม ได้แก่ ยาบ้า 96,155,912 เม็ด เฮโรอีน 497.30 กิโลกรัม ไอซ์ 1,073.60 กิโลกรัม กัญชา 28,104.54 กิโลกรัม

4. จับกุมคดียาเสพติดฐานความผิดสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ เป้าหมาย 500 คดี มีการดำเนินการขออนุมัติ 734 คดี คิดเป็นร้อยละ 146.80 ผู้ต้องหา 2,188 คน

5. การยึด/อายัดทรัพย์สินผู้กระทำผิดคดียาเสพติด เป้าหมาย 2,000 ล้านบาท สามารถ ยึด/อายัด ทรัพย์สินได้ จำนวน 3,891 ราย มูลค่าทรัพย์สิน 1,454.44 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 72.70 (ผลการยึด/อายัดทรัพย์สินของสำนักงาน ... จำนวน 3,782 ราย มูลค่าทรัพย์สิน 1,312.13 ล้านบาท/สำนักงาน ปปง. จำนวน 109 ราย มูลค่าทรัพย์สิน 142.31 ล้านบาท)

นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

ช่วงที่ 1 ประกอบด้วย 7 แผนงานที่สำคัญ ดังนี้

1. แผนงานที่ 1 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด โดยให้ทุกจังหวัด/อำเภอประเมินสถานการณ์และระดับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการกิจกรรมต่อเนื่องได้อย่างชัดเจน

2. แผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยนำผู้เสพเข้าบำบัดรักษาทุกระบบในภาพรวมทั่วประเทศโดยให้ความสำคัญกับระบบสมัครใจเป็นสำคัญและกระบวนการมีการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูอย่างครบวงจร

3. แผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยมีการดำเนินงานป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงให้มีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้ครอบคลุมนักเรียนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. แผนงานที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย โดยการจับกุมคดียาเสพติด การดำเนินคดีในฐานความผิดสมคบสนับสนุนช่วยเหลือ การดำเนินการยึด/อายัดทรัพย์สินผู้กระทำผิดยาเสพติดแบบบูรณาการ การสืบสวนปราบปรามเครือข่าย การผลิตและการค้ายาเสพติดที่เป็นโครงสร้างหลัก

5. แผนงานที่ 5 แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการปฏิบัติการความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2557

6. แผนงานที่ 6 การสกัดกั้นยาเสพติด โดยการดำเนินการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากนอกประเทศด้วยการจับกุมปราบปรามยาเสพติดการสร้างหมู่บ้าน ตามแนวชายแดนมีความเข้มแข็งเชิงคุณภาพและสร้างระบบเครือข่ายป้องกันยาเสพติดชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

7. แผนงานที่ 7 แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการของทุกหน่วยงาน เสริมความเข้มแข็งให้กับระบบบริหารจัดการทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับจังหวัดและอำเภอ

ช่วงที่ 2 ประกอบด้วย มาตรการเร่งด่วน 6 ประการ ดังนี้

1. มาตรการที่ 1 การสกัดกั้น ปราบปรามจับกุม และหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด พร้อมทั้งการเข้าไปดำเนินงานเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย

2. มาตรการที่ 2 การจัดระเบียบสังคมและเฝ้าระวังสถานบริการและสถานประกอบการ โดยเน้นการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ

3. มาตรการที่ 3 การบำบัดฟื้นฟูและสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเน้นการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดตาเสพติด และการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ

4. มาตรการที่ 4 การยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ

5. มาตรการที่ 5 การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยการดำเนินการทางวินัยและทางอาญา

6. มาตรการที่ 6 การติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติ โดยสำนักงาน ... ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

ปัญหาและอุปสรรค

 

การใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ... เป็นการใช้อำนาจพิเศษที่มีบทยกเว้นการใช้อำนาจทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การตรวจค้นจับกุมโดยไม่ต้องมีหมายศาล การใช้อำนาจอาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น เมื่อมีการให้อำนาจในการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงาน ... พึงมีหน้าที่ต้องรายงานการใช้อำนาจดังกล่าวเพื่อเป็นการติดตามกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา และป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่ปัญหาที่พบคือเจ้าพนักงาน ... มีการรายงานการใช้อำนาจเข้ามายังเลขาธิการ ... น้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนเจ้าพนักงาน ... จำนวน 9,044 ราย

ข้อเสนอแนะ

 

การควบคุม กำกับ ดูแล ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานของเจ้าพนักงาน ... ควรต้องควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ... ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเน้นย้ำให้มีการรายงานการใช้อำนาจทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน

 

           2. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ... ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี .. 2558

 

เรื่อง

 

รายละเอียด

ผลการจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศ

 

1. การจับกุมคดียาเสพติดภาพรวมทั่วประเทศ มีผลการจับกุม 264,974 คดี ผู้ต้องหา 284,499 คน

2. การจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ เป้าหมายร้อยละ 20 ของจำนวนคดียาเสพติดภาพรวมทั่วประเทศ (264,974 คดี) มีผลการจับกุม 62,594 คดี คิดเป็นร้อยละ 23.62 

3. ปริมาณของกลางยาเสพติด ยาบ้า 87,456,207 เม็ด เฮโรอีน 179.24 กิโลกรัม ไอซ์ 1,442.05 กิโลกรัม กัญชา 22,927.82 กิโลกรัม

4. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน เป้าหมายร้อยละ 50 ของปริมาณยาเสพติดภาพรวมทั่วประเทศ (ยาบ้า 87,456,207 เม็ด) จับกุมของกลางยาบ้า 46,362,523 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 53.01 

5. การดำเนินการฐานความผิดสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ สำนักงาน ... ได้รับคำร้องขอข้อกล่าวหาหรือแจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดสมคบ 838 คดี ผู้ต้องหา 2,295 คน จับกุมได้ 559 คน

6. การดำเนินงานการตรวจสอบทรัพย์สิน มีผลการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมด 2,317 ราย มูลค่า ทรัพย์สิน 996.96 ล้านบาท

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด .. 2558 - 2562 ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีเป้าหมาย คือ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน เพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพติดยาเสพติด โดยลดจำนวนผู้เสพติดยาเสพติดในพื้นที่ โดยนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม การติดตาม ดูแลให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด โดยควบคุมการลักลอบการลำเลียงและนำเข้ายาเสพติด สกัดกั้นการลำเลียงทางขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถไฟพัสดุภัณฑ์ ท่าอากาศยานนานาชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน จับกุมผู้กระทำความผิดรายสำคัญ

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยแสวงหา เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด โดยสร้าง ควบคุม และบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยให้ทุกจังหวัดกำหนดสถานประกอบการที่เป็นพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา เป็นเป้าหมายการดำเนินงานเร่งด่วน

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหามาก พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด

8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

ปัญหาและอุปสรรค

 

การขาดการบูรณาการร่วมกัน เจ้าพนักงาน ... ที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละหน่วยงาน ยังขาดการบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานและไม่มีความเชื่อใจกัน เนื่องจากปรากฏว่าจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในบางครั้งพบว่า การข่าวล้มเหลว ทำให้การปฏิบัติการดังกล่าวต้องล้มเลิกทั้งที่มีการเตรียมแผนปฏิบัติการและกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมแล้ว จึงเป็นสาเหตุทำให้การปฏิบัติระหว่างเจ้าพนักงาน ... ต่างหน่วยอยู่บนความไม่ไว้วางใจกัน

ข้อเสนอแนะ

 

การควบคุม กำกับ ดูแล กระบวนการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ... มีการตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์ของผู้ยื่นคำขอแต่งตั้งทั้งการตรวจสอบจากประวัติคดียาเสพติด ข้อมูลการข่าว การให้สำนักงาน ... ในพื้นที่ตรวจสอบพฤติการณ์ ซึ่งกระบวนการตรวจสอบกระทำโดยละเอียด แต่เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วกลับพบว่ามีการนำอำนาจที่มีไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงาน ... ในแต่ละหน่วยควรจะต้องมีการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด และการใช้อำนาจทุกครั้งควรเน้นย้ำผู้ใต้บังคับบัญชาให้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง สำหรับเจ้าพนักงาน ... ที่เป็นผู้บังคับบัญชาย่อมมีหน้าที่จะต้องรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงาน เพื่อรายงานภาพรวมของหน่วยงานเกี่ยวกับการดำเนินการปราบปรามยาเสพติด และต้องเน้นย้ำกับเจ้าพนักงาน ... ให้รับทราบถึงการรับโทษเป็นสามเท่าตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หากเจ้าพนักงานกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะต้องรับโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กฎหมายกำหนด

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 ตุลาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A10407

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!