หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 1


มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 12 ตุลาคม 2564

การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล 

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล จำนวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายสงฆ์ และคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายฆราวาส โดยให้รวมเป็นชุดเดียวกัน และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวม 46 พระองค์/รูป/คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

          สาระสำคัญของเรื่อง 

          พศ. รายงานว่า

          1. คณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายฆราวาส ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติให้ พศ. ดำเนินการปรับปรุงคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล จากเดิมมี 2 คณะ คือ ฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส โดยให้ทั้ง 2 คณะดังกล่าวรวมเป็นชุดเดียวกัน เนื่องจากใช้รูปแบบนี้มานานแล้ว และพุทธมณฑลจะขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ จึงเห็นควรให้เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล โดยให้มีอธิบดีกรมธนารักษ์เข้ามาเป็นกรรมการด้วย

          2. ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้มีมติที่ 493/2564 เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 คณะ ให้รวมเป็นชุดเดียวกัน

          3. เพื่อให้การกำหนดนโยบายการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย และของโลก การอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและการขอใช้ที่ดินของพุทธมณฑล นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแผนผังการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล และวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างพุทธมณฑล สามารถดำเนินได้ต่อเนื่องสืบไป จึงเห็นควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล

          องค์ประกอบของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล (ชุดใหม่

          คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประธานที่ปรึกษา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ที่ปรึกษา สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ที่ปรึกษา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดญาณเวศกวัน/นครปฐม ที่ปรึกษา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดโสมนัสวิหาร ที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา

          คณะกรรมการ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (ที่กำกับการบริหารราชการหรือที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจ) ประธานกรรมการ สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส รองประธานกรรมการ รัฐมนตรี (ที่ได้รับมอบหมายกำกับการบริหารราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) รองประธานกรรมการ

          กรรมการ ประกอบด้วย สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมการแพทย์ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมธนารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ที่ได้รับมอบหมาย) ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล และผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          อำนาจหน้าที่ 

          1. กำหนดนโยบายการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย และของโลก

          2. ให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ การอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล

          3. ให้ความเห็นชอบการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและการขอใช้ที่ดินของพุทธมณฑล นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแผนผังการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล และวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างพุทธมณฑล

          4. ให้ความเห็นชอบการออกระเบียบ ประกาศ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการต่างประเทศ

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 4 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

          1. นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกกระทรวง

          2. นายอสิ ม้ามณี เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมยุโรป

          3. นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

          4. นายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 13 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ดังนี้

          1. นายประสาท สืบค้า ประธานกรรมการ

          2. นายศรัณย์ โปษยะจินดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          3. นายสุพจน์ หารหนองบัว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          4. นายสรนิต ศิลธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

          5. นายพินิติ รตะนานุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          6. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

          7. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

          8. นายมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

          9. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          10. นายชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          11. นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          12. นายรณภณ เนตรสว่างวิชา (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคกลาง) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          13. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เสนอแต่งตั้ง นายคงธัช เตชะวิเชียร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ในคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) เดิมที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับต้น ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ดังนี้

          1. เลื่อนและแต่งตั้ง นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งว่าง

          2. เลื่อนและแต่งตั้ง นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมควบคุมมลพิษ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งว่าง

          3. เลื่อนและแต่งตั้ง นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมทรัพยากรธรณี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งว่าง

          4. เลื่อนและแต่งตั้ง นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมป่าไม้ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งว่าง

          5. เลื่อนและแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมป่าไม้ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งว่าง

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดี (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

 

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 1 ราย ดังนี้ นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 ตุลาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A10417

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!